Najnowsze wiadomości

25 maja 2024 6:41

Oznakowanie opakowań substancji chemicznych: dlaczego to takie ważne?Firmy specjalizujące się w wytwarzaniu towarów lub imporcie muszą pamiętać o ich stosownym opakowaniu i oznaczeniu. W przypadku niektórych z nich istnieje obowiązek nałożony prawem dotyczący informacji, które powinny znaleźć się na opakowaniu, a dotyczą produktu. Zwłaszcza w przypadku substancji chemicznych ten obowiązek uregulowany jest licznymi rozporządzeniami Unijnym i krajowym. Według polskiego prawa powszechnego to na przedsiębiorcy spoczywa przymus dbania o bezpieczeństwo konsumentów. Dlatego tak ważne jest oznakowanie opakowań substancji chemicznych. Zobacz, jakie należy spełnić obowiązek oznakowania opakowań. 

Oznakowanie opakowań substancji chemicznych: ZASADY

Opakowania, w których przechowywane są substancje niebezpieczne muszą być stosownie oznakowane. W wielu państwach przyjęto standardy GHS, które ujednolicają klasyfikację substancji i mieszanin chemicznych pod względem zagrożeń zarówno dla środowiska jak i dla ludzi. Na podstawie Globalnego Zharmonizowania Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów powstało rozporządzenie CLP, zgodnie z którym przed wprowadzeniem substancji lub mieszaniny do obrotu należy je stosownie oznakować gdy są to: 

  • substancje lub mieszaniny zakwalifikowane jako stwarzające zagrożenie; 
  • produkty wybuchowe;
  • mieszaniny zawierające jedną lub więcej substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie w ilości przekraczającej wartość progową.

Rozporządzenie CLP to nie jedyny akt prawny, który reguluje zagadnienia dotyczące oznakowania opakowań substancji chemicznych. Innym rozporządzeniem, którego treść należy znać jest rozporządzenie REACH. Zostało przyjęte w celu poprawy ochrony ludzkiego zdrowia i środowiska przed ryzykiem związanym ze stosowaniem chemikaliów. REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych, toteż ma niebagatelny wpływ na funkcjonowanie większości firm w Unii Europejskiej. Więcej przeczytasz na consultchem.pl.

Jak powinny być oznakowane substancje chemiczne? 

W pierwszej kolejności etykiety muszą spełniać wymagania określone w CLP i być kompatybilne z kartą charakterystyki produktu. Według zaleceń wynikających z rozporządzenia CLP etykieta powinna być mocno przymocowana do opakowania w jednym lub nawet kilku miejscach i musi zawierać przynajmniej takie dane jak: 

  • nazwę, adres i telefon dostawcy;
  • identyfikator produktu;
  • nominalną ilość substancji lub mieszaniny w opakowaniach udostępnionych ogółowi społeczeństwa;
  • w stosownych przypadkach piktogramy z określeniem zagrożenia, ostrzeżenia, zwroty określające środki ostrożności i informacje uzupełniające wymagane na mocy innych regulacji prawnych. 

Rozporządzenie CLP wymaga od przedsiębiorcy oznakowania towaru tak, by zapewnić bezpieczne stosowanie i dostawę substancji stwarzających zagrożenie. Istnieje jednak kilka wyjątków od ogólnych wymagań, a dotyczą one między innymi opakowań mniejszych niż 125ml lub innych, trudnych do poprawnego oznakowania. Lista wyjątków ujęta jest w załączniku I do rozporządzenia. W tych wyjątkowych sytuacjach prawodawca umożliwia wyłączenie stosowania zwrotów określających zagrożenie i piktogramów.

Konstrukcja opakowań substancji chemicznych 

Opakowania, w których przechowywane są substancje oprócz odpowiedniego oznakowania muszą być również odpowiednio zaprojektowane. Zasadą jest, że powinny być skonstruowane i zamykane w taki sposób aby nie mogło dojść w żadnym wypadku do wydostania się chemikaliów poza opakowanie. Materiał musi być odporny na czynniki pogodowe, wilgoć, ogień i uszkodzenia mechaniczne. Ponadto ważne jest aby substancje chemiczne dostarczane ogółowi społeczeństwa nie budziły zainteresowania i ciekawości wśród dzieci, a tym bardziej aby nie wprowadzały w błąd konsumentów co do zawartości opakowania. Zabronione jest stosowanie opakowań podobnych w swojej konstrukcji do opakowań produktów spożywczych, pasz dla zwierząt lub środków leczniczych. 

System zamykający powinien być skonstruowany w taki sposób, aby znacznie utrudnić przypadkowe otwarcie opakowania, w szczególności należy zastosować blokady uniemożliwiające otwarcie opakowania przez dzieci. Ponadto opakowanie powinno być przystosowane dla osób niewidomych więc winno posiadać wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie. Oczywiście dotyczy to głównie sytuacji gdy produkt dostarczany jest ogółowi społeczeństwa. 

Wsparcie profesjonalistów

Przedsiębiorcy, którzy muszą załączyć do swoich produktów oznakowanie opakowań substancji chemicznych mogą liczyć na pomoc doradców w zakresie dokumentacji chemicznej. Obecność na rynku produktów chemicznych nie jest łatwe ze względu na wiele często ulegających zmianie regulacji prawnych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Dlatego nasza firma wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców gwarantując profesjonalną pomoc i współpracę z firmami consultingowymi z całego świata. Dzięki naszemu wsparciu substancje chemiczne opakowane będą odpowiednio i w zgodzie z prawem obowiązującym na terenie, na którym produkty mają być eksportowane. 

Pozostańmy w kontakcie

Spodobał Ci się udostępniony przez nas artykuł? Skomentuj go, lub udostępnij na swoich social mediach. 

Jeżeli zasnataiwasz się nad podjęciem z nami współpracy - nie zwlekaj! Napisz do naszej redakcji korzystając z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Komentarze (0)