Najnowsze wiadomości

16 lipca 2024 6:25

Niepełnosprawni są mile widziani - Fundusze EuropejskieOsoby będące w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na preferencje w wybranych projektach finansowanych z Funduszy UE. Zalicza się do nich także osoby niepełnosprawne. Część funduszy europejskich przeznaczona jest właśnie na wyrównywanie różnic społecznych. Ma to na celu umożliwienie normalnego funkcjonowania w społeczeństwie osobom, którym z różnych względów ciężko jest znaleźć zatrudnienie, osiągnąć stabilizację czy samodzielność.

Mimo gwałtownego rozwoju technologicznego znaczna część społeczeństwa nadal potrzebuje wsparcia. Cały czas bowiem osoby niepełnosprawne muszą sobie radzić z barierami architektonicznymi, utrudnieniami w dostępnie do informacji i innych przeszkodami uniemożliwiającymi im pełne uczestnictwo w życiu społecznym.  Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych otrzymało dotację z Funduszy Europejskich w wysokości około 10 mln złotych na przygotowanie raportu w tematyce barier we wdrażaniu Konwencji ONZ  o prawach osób niepełnosprawnych, a także odnośnie kierunków działań mających na celu ich eliminację. Opracowany ma zostać też zbiór rekomendacji zmian, które mają dostosować politykę publiczną do wymogów zawartych w konwencji.

 

 

W chwili obecnej osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wiele form wsparcia, także z UE. Osoby niepełnosprawne mają zazwyczaj problem z zatrudnieniem. Wynika to przede wszystkim z braku kompetencji poszukiwanych przez pracodawców oraz koniecznością dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Niepokoi to w dużym stopniu instytucje zajmujące się realizacją projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Wsparcia osobom, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub zdobyć doświadczenie zawodowe, udzielają powiatowe urzędy pracy oraz liczne agencje zatrudnienia. Projekty podzielona są zazwyczaj na dwie grupy wiekowe - do 30. roku życia i powyżej 30. roku życia. Większość z nich kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Osoby niepełnosprawne nie powinny mieć problemu w uczestniczeniu w nich.

Pewna część projektów adresowana jest natomiast tylko i wyłącznie do osób niepełnosprawnych. Przykładem jest projekt "Młodzi, kompetentni, zatrudnieni - program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18–24 lat z województwa mazowieckiego” .Dzięki dotacji z programu Wiedza Edukacja Rozwój aż 80 osób z różnym stopniem niepełnosprawności (oprócz niepełnosprawności intelektualnej oraz dysfunkcji słuchu) ma szansę na zdobycie kwalifikacji zawodowych w zawodach takich jak programista, pracownik elektronicznej i telefonicznej obsługi klienta czy opiekun osoby starszej.

W Polsce realizowane są tez liczne projekty mające na celu pomaganie w osiągnięciu samodzielności i zdobyciu pracy osobom o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z zaburzeniami psychicznymi czy niepełnosprawnością intelektualną. Wsparcie kierowane jest także do ich opiekunów. Ponadto na dofinansowanie z urzędu pracy na pokrycie kosztów dostosowania stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej  może liczyć również pracodawca, który chce ją zatrudnić. Osoby niepełnosprawne mogą również sprawdzić się jako przedsiębiorcy, także dzięki Funduszom Europejskim. Również i im przysługuje prawo do ubiegania się o grant na złożenie własnej działalności gospodarczej. Udzielają ich m.in. urzędy pracy. Wysokość wsparcia to 20000  złotych przeznaczone na pierwsze inwestycje. Można tez starać się o miesięczne dopłaty na pikrycie kosztów stałych w pierwszym okresie działalności. Jest to tzw. wsparcie pomostowe. Kolejną opcją jest stworzenie bądź przyłączenie się do podmiotu ekonomii społecznej. W jednostkach tego rodzaju wymagany jest bowiem udział osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które zagrożone są wykluczeniem społecznym. Wsparcia w zakresie finansowym oraz doradczo-szkoleniowym udzielają Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES). Działają one na terenie całego kraju, a ich listę znaleźć można na stronie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Pozostańmy w kontakcie

Spodobał Ci się udostępniony przez nas artykuł? Skomentuj go, lub udostępnij na swoich social mediach. 

Jeżeli zasnataiwasz się nad podjęciem z nami współpracy - nie zwlekaj! Napisz do naszej redakcji korzystając z formularza kontaktowego. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Komentarze (0)